தற்காலிகப் பாசம்


மனிதநேயம் அவரவர் மனதிலிருந்து வரவேண்டும்